Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ข่าวทุนการศึกษา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาโครงการ(ทุนทำงาน) นักศึกษาให้มีรายได้ระหว่างเรียน


ไฟล์แนบ

ข่าวทุนการศึกษา (โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการมีงานทำของนักศึกษาให้มีรายได้ระหว่างเรียน ทุนทำงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการมีงานทำของนักศึกษาให้มีรายได้ระหว่างเรียน (ทุนทำงาน) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามลิงค์นี้

ประกาศเมื่อ
25 กรกฎาคม 2563
ประกาศโดย
นางสาวรัชดาพร ลครชัยมงคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23