Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

นักศึกษา มร.นว สมัครสิทธิหลักประกันสุขภาพ ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย


ไฟล์แนบ

สอบถามรายละเอียดและส่งเอกสารได้ที่ ห้องพยาบาล ของมหาวิทยาลัยฯ ม.ในเมือง หรือ ห้องพยาบาล อาคาร 10 ชั้น 2 ม.ย่านมัทรี

ประกาศเมื่อ
22 กรกฎาคม 2563
ประกาศโดย
นางสาวรัชดาพร ลครชัยมงคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23