Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ข่าวทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาพิการ ในระดับปริญญาตรี


ไฟล์แนบ

นักศึกษาพิการที่ประสงค์ขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการในระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ สามารถมารับเอกสารได้ที่กลุ่มงานแนะแนวและทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม - ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ หรือดาวส์โหลดเอกสารได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้ https://drive.google.com/file/d/1d6_sWuul0zT ส่งใบสมัครทุนการศึกษาตั้งแต่วันที่ ๓ กรกฎาคม - ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ได้ที่กลุ่มงานแนะแนวและทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษาหรือสำนังานกองพัฒนานักศึกษาย่านมัทรี โดยมีหลักฐานแนบดังนี้ ๑. สำนาบัตรประจำตัวคนพิการ ที่แสดงชื่อ - นามสกุล และวันหมดอายุของบัตร จำนวน ๑ ฉบับ ๒. ใบเสร็จรับเงินประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตัวจริงเท่านั้น จำนวน ๑ ฉบับ ๓. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ -นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ ๔. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ ๕. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ

ประกาศเมื่อ
9 กรกฎาคม 2563
ประกาศโดย
นางสาวรัชดาพร ลครชัยมงคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23