Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

นักศึกษา ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2563 จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ


ไฟล์แนบ

พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีการคัดเลือกและยกย่อง มอบเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดีแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาทั่วราชอาณาจักร เป็นประจำทุกปี ในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ในปี 2563 นี้ มีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนคสรวรรค์จำนวน 2 คน ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลความประพฤติดี ได้แก่ นางสาวธนาภรณ์ จั่นแจ้ง นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเป็นประธานสภานักศึกษา มร.นว. ปีการศึกษา 2563 และนายสำรวย ขันทอง นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเป็นรองประธานสภานักศึกษา มร.นว. ปีการศึกษา 2563

ประกาศเมื่อ
24 มิถุนายน 2563
ประกาศโดย
นายอภิชาติ จุมพล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23