Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์(เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2


ไฟล์แนบ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวรุ่งทิวา คมสันทัด และ นายอนุรักษ์ สุขดารา

นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)
**ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท Oral Presentation ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี**
ในการประกวดสหกิจศึกษาเครือข่ายอดุมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ประจำปี 2563

ประกาศเมื่อ
10 มิถุนายน 2563
ประกาศโดย
นางสาวเยาวเรศ ภูเมืองปาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23