Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

มร.นว. เลื่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563


ไฟล์แนบ

เนื่องจากรัฐบาลยังไม่ได้ประกาศยกเลิกหรือผ่อนคลายมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ประกอบกับมติของสถาบันอุดมศึกษา 4 เครือข่าย ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ที่ขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาให้เลื่อนวันเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563 ออกไปเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายน 2563 หรือต้นเดือนกรกฎาคม 2563 มติที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 จึงประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 จากเดิมวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เป็น** วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ** **อ่านประกาศได้ที่ไฟล์แนบ**

ประกาศเมื่อ
27 พฤษภาคม 2563
ประกาศโดย
นายอภิชาติ จุมพล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23