Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ขอให้นักศึกษาทุกชั้นปีตอบแบบสำรวจนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ที่ต้องการความช่วยเหลือในด้านต่างๆ จากมหาวิทยาลัย


ไฟล์แนบ

ขอให้นักศึกษาทุกชั้นปีตอบแบบสำรวจนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ที่ต้องการความช่วยเหลือในด้านต่างๆ จากมหาวิทยาลัย เนื่องจากได้รับผลกระทบจากภาวะ โควิด 19 เพื่อมหาวิทยาลัยประมวลผลและดำเนินการตามความเร่งด่วนต่อไป นักศึกษาสามารถเข้าเว็บไซต์ หรือ Scan QR Code เพื่อตอบแบบสอบถาม https://forms.gle/fnyWqGdhxvUcnUMv6

ประกาศเมื่อ
19 เมษายน 2563
ประกาศโดย
นางสาวรัชดาพร ลครชัยมงคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23