Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ขอเชิญชวนครูวิทยาศาสตร์ สอนในระดับชั้น ม.3 ร่วมอบรมออนไลน์ โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21


ไฟล์แนบ

ขอเชิญชวนคุณครูวิทยาศาสตร์ ที่สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี และชัยนาท เข้าร่วมอบรมออนไลน์ โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยความร่วมมือ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) อบรมออนไลน์ โดยโปรแกรม zoom ฟรี รับเกียรติบัตรหลังการอบรม และวุฒิบัตรสำหรับ สำหรับนับชั่วโมง PLC 20 ชม. ลิงค์ลงทะเบียน https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBVADK9Rn4NCJyqzsvYNrro0n6fjNClDxlCrWQn-lkWZQlZA/viewform?usp=sf_link

ประกาศเมื่อ
17 เมษายน 2563
ประกาศโดย
นางสาวรัชดาพร ลครชัยมงคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23