Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ผศ.เพ็ญนภา มณีอุด ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ


ไฟล์แนบ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ขอแสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญนภา มณีอุด

อาจารย์สาขาวิชาการออกแบบ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรมศิลป์ อนุสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์

ประกาศเมื่อ
16 เมษายน 2563
ประกาศโดย
นางสาวเยาวเรศ ภูเมืองปาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23