Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ขอเชิญชวนบริษัทประกัน ที่มีความประสงค์ร่วมยื่นข้อเสนอพร้อมข้อมูลและสิทธิความคุ้มครองให้แก่นักศึกษาเมื่อประสบอุบัติเหตุ ภาคปกติ ประจำปี 2563


ไฟล์แนบ

     16-04-63.jpg  
ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ดำเนินการจัดทำประกันอุบัติเหตุ สำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภาคปกติ ทุกชั้นปี ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๖๒ นี้ การประกันอุบัติเหตุ ของนักศึกษาจะสิ้นสุดความคุ้มครอง วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๒๔.๐๐ น. ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้บริษัทประกันที่มีความประสงค์ สามารถยื่นข้อเสนอพร้อมข้อมูลและสิทธิความคุ้มครองให้แก่นักศึกษาเมื่อประสบอุบัติเหตุโดยมีรายละเอียดดังนี้ ๑. สามารถยื่นเอกสารดังกล่าว ได้ที่ สำนักงานกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ในเมือง) ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ ในเวลาราชการ โดยเบี้ยประกันไม่เกิน ๑๘๐ บาท ต่อคน ๒. ให้บริษัทประกันพร้อมตัวแทนของบริษัทที่มีความประสงค์ยื่นเอกสารเข้ามาแล้วนั้นเข้านำเสนอสิทธิความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ที่นักศึกษาพึงได้รับเมื่อประสบอุบัติเหตุในวันจันทร์ ที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมดุสิตา ชั้น ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร ๑๔) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ในเมือง) ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ นายมานะ แป้นห้วย หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๖ - ๒๑๙๑๐๐ ต่อ ๑๑๗๖ หรือหมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ – ๖๑๖๔ - ๐๘๐๖ เป็นผู้ประสานงานดังกล่าว

ประกาศเมื่อ
16 เมษายน 2563
ประกาศโดย
นางสาวรัชดาพร ลครชัยมงคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23