Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

กำหนดจองหอพักของภาคเรียนที่ 1/2563 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2563


ไฟล์แนบ

     สไลด์1.PNG  
http://regis.nsru.ac.th/new/nsrudorm

ประกาศเมื่อ
1 เมษายน 2563
ประกาศโดย
นางสาวนฤภร ศรีบรรเทา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23