Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ประกาศ เลื่อนการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน และสัมภาษณ์) และการรายงานตัวเข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 2563 รอบที่ 4


ไฟล์แนบ

เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยจึงประกาศการดำเนินการจัดสอบคัดเลือก (ข้อเขียน และสัมภาษณ์) และการรายงานตัวเข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 4) ดังนี้ 1) การสอบคัดเลือก (ข้อเขียน และสัมภาษณ์) ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 4) ที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยฯ ขอ**เลื่อนการจัดสอบคัดเลือกออกไปโดยไม่มีกำหนด** 2) การรายงานตัวเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี 2563 (รอบที่ 4) เปลี่ยนวิธีการรายงานตัวจากเดิมรายงานตัวที่มหาวิทยาลัยฯ **เป็นรายงานตัวผ่านทางระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ www.nsru.ac.th/pr ** โปรดอ่านรายละเอียดประกาศที่ไฟล์แนบ

ประกาศเมื่อ
18 มีนาคม 2563
ประกาศโดย
นายอภิชาติ จุมพล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23