Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์)พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทสนับสนุน


ไฟล์แนบ


ประกาศเมื่อ
28 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศโดย
นางสาวนฤภร ศรีบรรเทา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23