Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

๑๔ กุมภาพันธ์ วันพระราชทานนาม "ราชภัฏ"


ไฟล์แนบ

๑๔ กุมภาพันธ์ วันพระราชทานนาม "ราชภัฏ" #คนของพระราชา ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน วันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ในเมือง) --------------------------------------------------------- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน ๑.ให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ,ชั้นปีที่ ๑ (เทียบโอน) และชั้นปีที่ ๒ ทุกสาขาวิชา ทุกคณะ (เฉพาะที่ศึกษาในเมืองเท่านั้น) เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน วันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์(ในเมือง) อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ๒. โดยให้ถือว่าการเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนตามปกติ ๓.การแต่งกายนักศึกษาชายและหญิง สวมชุดนักศึกษาแบบพิธีการ ถูกระเบียบ ๔.ให้นักศึกษาเตรียมบัตรประจำตัวนักศึกษามาเพื่อบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศเมื่อ
6 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศโดย
นายอภิชาติ จุมพล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23