Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเดิน - วิ่งการกุศล "์NSRU half marathon ๒๐๒๐"


ไฟล์แนบ

     doc (pdf.io).pdf  
ด้วยในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราขภัฏนครสวรรค์ ได้จัดกิจกรรมวิ่ง "์NSRU half marathon ๒๐๒๐" ขึ้น เพื่อจัดหาทุนการศึกษามอบให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอเรียนเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมในนี้ โดยสามารถลงชื่อได้ไม่เกินวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยระบุระยะการเดิน วิ่ง เป็น ๔ ประเภท ดังนี้ ๑. ไมโครมาราธอน ระยะ ๓.๕ กม. ค่าสมัคร ๔๐๐ บาท ได้รับเสื้อ ๑ ตัว และเหรียญ ๒. มินิมาราธอน ระยะ ๑๐.๕ กม. ค่าสมัคร ๖๐๐ บาท ได้รับเสื้อ ๑ ตัว และเหรียญ ๓. ฮาฟมาราธอน ระยะ ๒๑.๑ กม. ค่าสมัคร ๗๐๐ บาท ได้รับเสื้อวิ่ง ๑ ตัว และเสื้อ Finisher ๑ ตัว และเหรียญ ๔. สมัครประเภท VIP เดิน วิ่งได้ทุกระยะ ค่าสมัคร ๒,๐๐๐ บาท ได้รับเสื้อวิ่ง ๑ ตัว และเสื้อ Finisher ๑ ตัว และเหรียญ(เรียนเชิญ ร่วมสังสรรค์ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น.) ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบสำรวจรายชื่อผู้สมัครได้ที่เอกสารแนบด้านล่าง

ประกาศเมื่อ
28 มกราคม 2563
ประกาศโดย
นางสาวกุลดา สวนสลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23