Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ผลการสอบคัดเลือกพนักงานราชการฯ เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทสนับสนุน กรณีมีเหตุพิเศษ


ไฟล์แนบ


ประกาศเมื่อ
20 มกราคม 2563
ประกาศโดย
นางสาวรัชดาพร ลครชัยมงคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23