Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน๑ รายการ(ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาธารณสุขศาสตร์)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)


ไฟล์แนบ


ประกาศเมื่อ
20 ธันวาคม 2562
ประกาศโดย
นางสาวรัตนาภรณ์ ปินใจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23