Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ


ไฟล์แนบ

ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ทุกท่าน เข้าร่วมพิธีเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติไทย และชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ วันพุธที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ - ๐๘.๓๐ น. ณ บริเวณปะรำพิธี เสาธงชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ หมายเหตุ แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองของมหาวิทยาลัยฯ

ประกาศเมื่อ
3 ธันวาคม 2562
ประกาศโดย
นางสาวรัชดาพร ลครชัยมงคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23