Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบ ได้รับโล่รางวัล The Best ในโครงการ ธนาคารออมสิน "ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Pluss" ประจำปี 2562


ไฟล์แนบ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอแสดงความยินดีกับ

นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบ

ในโอกาส ได้รับโล่รางวัล The Best ประเภท คิดดี
กลุ่ม KunKala วิสาหกิจชุมชนกะลาและงานไม้

ในโครงการ ธนาคารออมสิน "ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Pluss" ประจำปี 2562

ประกาศเมื่อ
2 ธันวาคม 2562
ประกาศโดย
นางสาวเยาวเรศ ภูเมืองปาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23