Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียน เพิ่ม-ถอน รายวิชา (สำหรับอาจารย์ผู้สอนปรับปรุงปี 2562)


ไฟล์แนบ

ด้วยสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้พัฒนาระบบระบบการลงทะเบียนเรียนเพิ่มสำหรับนักศึกษา เพื่อช่วยอํานวยความสะดวกแก่นักศึกษาในการยื่นคําร้องโดยเน้นระบบ การจัดการที่ครอบคลุมในเรื่องของการยื่นคําร้อง การติดตามคําร้อง การยกเลิกคําร้อง การแก้ไขคําร้อง และ การอนุมัติคําร้อง เป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกงานต่อการดำเนินงานของนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนให้ได้รับความสะดวกและความพึงพอใจสูงสุด ในการนี้ สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงขอให้ทางคณะประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน และนักศึกษา เพื่อแจ้งข้อมูลการเข้าใช้งานระบบการลงทะเบียนเรียนเพิ่มสำหรับนักศึกษา ภาคกศ.บป.โดยจะเริ่มดำเนินการในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ โดยสามารถเข้าใช้งานระบบดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์ http://regis.nsru.ac.th/ เมนูระบบงานสำหรับอาจารย์ พร้อมกับแนบเอกสารการใช้งานคู่การใช้งานมาพร้อมกัน

ประกาศเมื่อ
22 พฤศจิกายน 2562
ประกาศโดย
นายธรรมนูญ จูทา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23