Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

รับสมัครนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต วิชาชีพครู) รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562


ไฟล์แนบ

![](https://scontent.fbkk10-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/s960x960/76638479_981497955521356_1990440226111094784_o.jpg?_nc_cat=102&_nc_ohc=q9kN8eLOEqAAQkqwjD7vSaw62sTs7m1qoM48fkSacOOMaC107El2hBeRw&_nc_ht=scontent.fbkk10-1.fna&oh=6c53f91dac5b7677202ce6575d01c5d8&oe=5E7BBE25) **๑. หลักสูตร และจำนวนที่เปิดรับ** ๑.๑ หลักสูตรที่เปิดรับ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ๑.๒ จำนวนรับ รับจำนวน ๑๘๐ คน **๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร** ๒.๑ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า ทั้งในและต่างประเทศที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรองคุณวุฒิ ๒.๒ มีสัญชาติไทย ๒.๓ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒.๔ ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดใน กฎ ก.ค.ศ. ๒.๕ ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ๒.๖ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ๒.๗ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ๒.๘ ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดนคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ๒.๙ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศ ๒.๑๐ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ปลดออก หรือไล่ออกเพราะการกระทำผิดตามวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ หรือตามกฎหมายอื่น ๒.๑๑ ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้าศึกษาต่อหรือสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ **๓. การรับสมัคร** ๓.๑ วัน เวลาที่รับสมัคร วันเสาร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึง วันอาทิตย์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ๓.๒ วิธีการสมัคร ผู้สมัครทำการสมัครผ่านเว็บไซต์ http://edu.nsru.ac.th ตามวันและเวลาที่กำหนด ๓.๓ การชำระค่าสมัคร ผู้สมัครชำระค่าธรรมเนียม การสมัคร ๓๐๐ บาท เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เลขบัญชี ๖๗๘-๗-๙๒๗๓๐-๔ ชื่อบัญชีค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาฯ ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึง วันอาทิตย์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ แล้วนำหลักฐานการโอนเงินแนบหลักฐานการสมัครผ่านเว็บไซต์ http://edu.nsru.ac.th ๓.๔ การตรวจสอบสถานะการชำระค่าสมัคร และสถานะการสมัครให้ผู้สมัครทำการตรวจสอบสถานะการชำระค่าสมัคร และสถานะการสมัคร ได้ ๒ วันทำการ หลังจากวันที่ชำระค่าสมัคร ทางเว็บไซต์ http://edu.nsru.ac.th **๔. หลักฐานประกอบการสมัคร** ๔.๑ สำเนาใบรายงานผลการสำเร็จการศึกษา หรือสำเนาใบปริญญาบัตร ๔.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เท่านั้น ๔.๓ สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนคำหน้าหน้าชื่อ หรือสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) โดยให้ผู้สมัครทำการอัพโหลดหลักฐานพร้อมกับการสมัครผ่านช่องทางการรับสมัครออนไลน์ ***หมายเหตุ เอกสารทุกแผ่นจะต้องอ่านได้อย่างชัดเจน และลงชื่อรับรองสำเนาทุกแผ่น ให้รวบรวมจัดเป็นไฟล์ PDF เพียงไฟล์เดียว เท่านั้น ยกเว้นหลักฐานการชำระเงินให้อัพโหลดเป็นไฟล์รูปภาพ(JPG) **๕. การคัดเลือก ดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ http://edu.nsru.ac.th** ๕.๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) วันพุธที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ๕.๒ สอบคัดเลือก (ข้อเขียน) วันเสาร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ๕.๓ ประกาศรายชื่อผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ๕.๔ สอบคัดเลือก (สัมภาษณ์) วันเสาร์-อาทิตย์ที่ ๔-๕ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. **๖. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา** วันพุธที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ ดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ เว็บไซต์ http://edu.nsru.ac.th ![](http://gs.nsru.ac.th/images/Full_Ad_T_Gen_6.jpg)

ประกาศเมื่อ
21 พฤศจิกายน 2562
ประกาศโดย
นายวุฒิพงศ์ ฝ่ายอุปละ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23