Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงาน “ราชภัฏนครสวรรค์สืบสานประเพณีไทย ร่วมใจลอยกระทง”


ไฟล์แนบ

ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงาน “ราชภัฏนครสวรรค์สืบสานประเพณีไทย ร่วมใจลอยกระทง” มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมจัดโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ “ราชภัฏนครสวรรค์สืบสานประเพณีไทย ร่วมใจลอยกระทง” ในวันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๗.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณลานหน้าหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กิจกรรมภายในงาน - การประกวดนางนพมาศ - การประกวดกระทง ประเภทความคิดสร้างสรรค์และประเภทสวยงาม - กิจกรรมออกร้านจำหน่ายสินค้า เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ - วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ (ก่อนเวลา ๑๒.๐๐ น.) ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดเกณฑ์การรับสมัครได้ทาง QR-Code บนแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ หรือทางลิงค์ที่แนบมานี้ - http://bit.ly/34gUT3Q ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม รับใบสมัคร และสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โทร. ๐๕๖ ๒๑๙๑๐๐ ต่อ ๑๑๓๕ https://www.facebook.com/culturensru/

ประกาศเมื่อ
1 พฤศจิกายน 2562
ประกาศโดย
นางสาวธนัชพร ด้วงสุวรรณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23