Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการและนำเสนอผลงานด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 7


ไฟล์แนบ

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตระหนักและเห็นความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถในการผลิตผลงานวิจัยและนำเสนอผลงานวิจัย จึงได้ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาวิชาการ และนำเสนอผลงานด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 30 - 31 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจาก 15 มหาวิทยาลัยที่เคยเข้าร่วมโครงการและมหาวิทยาลัยอื่น ๆ จุดประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้นำเสนอผลงานด้านคณิตศาสตร์ในรูปแบบบรรยายปากเปล่า พร้อมทั้งมีการประกวดผลงานด้านสัมมนาและโครงงานคณิตศาสตร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านคณิตศาสตร์ รวมถึงถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นการสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมใหม่ ๆ ต่อไป **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ **วัตถุประสงค์** 1. เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรีในการนำเสนอผลงานวิจัยด้านคณิตศาสตร์ 2. เพื่อให้นักศึกษาได้ประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านคณิตศาสตร์และสามารถนำข้อเสนอแนะต่างๆ ไปพัฒนางานวิจัยในขั้นสูงได้ 3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย 4. เพื่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 [ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการและนำเสนอผลงานด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 7](https://mathstatnsruseminar7.wixsite.com/mathstat-nsru)

ประกาศเมื่อ
24 ตุลาคม 2562
ประกาศโดย
นายอาทิตย์ แก้ววงษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23