Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกคณะ เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562


ไฟล์แนบ

ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกคณะ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมสู่อาชีพเพื่อก้าวสู่การทำงาน (ปัจฉิมนิเทศ) ประจำปีการศึกษา 2562 วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.30-12.30 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ในเมือง) ให้นักศึกษาแต่งกายชุดนักศึกษาถูกระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ และเตรียมบัตรนักศึกษามาเพื่อบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม

ประกาศเมื่อ
22 ตุลาคม 2562
ประกาศโดย
นายอภิชาติ จุมพล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23