Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

กยศ. ส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐาน


ไฟล์แนบ

กยศ. ส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐาน ลดเงินต้น - ลดดอกเบี้ย กู้เรียนในสาขาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน ให้สิทธิพิเศษเฉพาะผู้กู้ยืมในปีการศึกษา 2562 - 2566 เท่านั้น รายละเอียด https://www.studentloan.or.th/th/knowledgemedia/1570777522 ประกาศ https://www.studentloan.or.th/th/system/files/files/knowledge/Human%20cap.1.pdf

ประกาศเมื่อ
15 ตุลาคม 2562
ประกาศโดย
นายวิศรุต พัฒนพงษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23