Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

จังหวัดนครสวรรค์จะเน้นคุณภาพการออม ส่งเสริมให้มีวินัยในการออม รวมทั้งเพิ่มจำนวนให้มีจำนวนสมาชิก กอช. ของประชากรทั้งจังหวัดในปี 2565


ไฟล์แนบ

กระทรวงมหาดไทย แจ้งเป้าหมายการส่งเสริมการออมกับ กอช. (รายใหม่) ภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 ปรากฏว่าจังหวัดนครสวรรค์สามารถส่งเสริมการออมได้ 100% และ 200% ของเป้าหมายเป็นจังหวัดแรกของประเทศ และมากที่สุดในจังหวัดภาคเหนือ เป็นลำดับที่ 2 ของประเทศ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยเพิ่มเติมว่า สมาชิก กอช. ที่เข้าร่วมการออม กับ กอช. กว่า 1 ใน 3 รายเป็นเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ซึ่งมีผู้ใหญ่ใจดีร่วมกันบริจาคเงินเพื่อเปิดบัญชีครั้งแรกเป็นเงินกว่า 1.3 ล้านบาท สำหรับในปี 2563 จังหวัดนครสวรรค์จะเน้นคุณภาพการออม ส่งเสริมให้มีวินัยในการออม รวมทั้งเพิ่มจำนวนให้มีจำนวนสมาชิก กอช. จำนวนกว่า 2 แสนราย หรือร้อยละ 20 ของประชากรทั้งจังหวัดในปี 2565

ประกาศเมื่อ
9 ตุลาคม 2562
ประกาศโดย
นายวิศรุต พัฒนพงษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23