Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนาเชิงวิชาการ ในประเด็น "การเมืองและท้องถิ่นไทยภายใต้รัฐธรรมนูญ"


ไฟล์แนบ

**สาขาวิชารัฐศาสตร์** ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนาเชิงวิชาการ ในประเด็น "การเมืองและท้องถิ่นไทยภายใต้รัฐธรรมนูญ" **ในวันที่ 11 ตุลาคม 2562** ณ ห้องชอนตะวัน ชั้น 4 อาคาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เวลา 09.00 - 16.00 น. โดยการสัมมนาจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ **ช่วงเช้า** เวลา 09.00-12.00 น. : เป็นการสัมมนาในหัวข้อ **"การเมืองไทยภายใต้รัฐธรรมนูญ ปี 60"** โดยวิทยากรสองท่าน ได้แก่ - รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร - ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว จัดโดย นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ แขนงวิชาการเมืองการปกครอง ชั้นปีที่ 4 **ช่วงบ่าย** เวลา 13.00-16.00 น. : เป็นการสัมมนาในหัวข้อ **"ท้องถิ่นไทยภายใต้รัฐธรรมนูญ บทบาทและทิศทางของผู้นำท้องถิ่นท้องที่กับการพัฒนาสังคมในยุคดิจิทัล"** โดยวิทยากรสามท่าน ได้แก่ - ผศ.ดร.จิรวัฒน์ เมธาสุทธิรัตน์ - นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม - นายศิวะ ศิริเสาวลักษ์ จัดโดย นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น ชั้นปีที่ 4

ประกาศเมื่อ
7 ตุลาคม 2562
ประกาศโดย
นายอภิชาติ จุมพล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23