Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ขอเรียนเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


ไฟล์แนบ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเรียนเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ วันศุกร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมพระบาง อาคาร ๑๕ ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีกำหนดการดังนี้ พิธีสวดพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูป ถวายเป็นพระราชกุศล น้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ ๙ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์บุคลากรและนักศึกษา พร้อมกัน ณ ห้องประชุมพระบาง อาคาร ๑๕ ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. พิธีบําเพ็ญกุศล เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล ลําดับดังนี้ – ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย หน้าโต๊ะหมู่บูชา (วงดนตรีไทยบรรเลงเพลงสาธุการ) – ประธานในพิธีจุดเครื่องบูชาทองน้อย (ชุดล่าง) และจุดเครื่องบูชาทองน้อย (ชุดบน) และกราบเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ – เจ้าหน้าที่ อาราธนาศีล อาราธนาธรรม – พระสงฆ์ ให้ศีล จบแล้ว – เจ้าหน้าที่ อาราธนาพระปริตร – พระสงฆ์๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์จบแล้ว – เจ้าหน้าที่ กล่าวคําถวายภัตตาหาร – เจ้าหน้าที่ เทียบภัตตาหาร ๑๐ ชุด – ประธานในพิธีและผู้มีเกียรติ ถวายภัตตาหาร – เจ้าหน้าที่ เทียบจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม ๑๐ ชุด – ประธานในพิธีและผู้มีเกียรติ ถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม – พระสงฆ์ทั้งนั้น อนุโมทนา – ประธานในพิธีกรวดน้ำ – ประธานในพิธีกราบลาพระสงฆ์ – กราบลาพระรัตนตรัย หน้าโต๊ะหมู่บูชา – เสร็จพิธี ท่านสามารถดาวน์โหลดกำหนดการได้ตามลิงค์ที่แนบมานี้ - http://bit.ly/334JmUI ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ผู้สนใจร่วมถวายภัตตาหาร ผ้าบังสุกุล เครื่องไทยธรรมและปัจจัยถวายพระ สามารถติดต่อได้ที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม หรือโทร. ๐๕๖-๒๑๙๑๐๐-๒๙ ต่อ ๑๑๓๔ หรือ ๑๑๔๗ ???? Website สำนักศิลปะและวัฒนธรรม : http://artculture.nsru.ac.th/ ???? Website มหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏนครสวรรค์ : http://www.nsru.ac.th/

ประกาศเมื่อ
7 ตุลาคม 2562
ประกาศโดย
นางสาวธนัชพร ด้วงสุวรรณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23