Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ผศ.นัฐพันธ์ พูนวิวัฒน์ ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ


ไฟล์แนบ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ขอแสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัฐพันธ์ พูนวิวัฒน์

อาจารย์สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

**ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง**


ประกาศเมื่อ
16 สิงหาคม 2562
ประกาศโดย
นางสาวเยาวเรศ ภูเมืองปาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23