Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

รศ.สมชาย ศรีพูล ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ


ไฟล์แนบ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ขอแสดงความยินดีกับ

รองศาสตราจารย์สมชาย ศรีพูล

อาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

**ระดับ รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์**


ประกาศเมื่อ
16 สิงหาคม 2562
ประกาศโดย
นางสาวเยาวเรศ ภูเมืองปาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23