Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ขอเชิญชวนคณะครู-อาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระยะสั้น ว่าด้วยเรื่อง ศิลปะการแทงหยวก


ไฟล์แนบ

ขอเชิญชวนคณะครู-อาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ รูปแบบหลักสูตรระยะสั้น ว่าด้วยเรื่อง ศิลปะการแทงหยวก ในวันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ท่านสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ รูปแบบหลักสูตรระยะสั้น ว่าด้วยเรื่อง ศิลปะการแทงหยวก ได้ตามช่องทางด้านล่างนี้ สมัครผ่านเว็บไซต์ได้ที่ - https://forms.gle/XthyKCEhK5y9WpD8A หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ - http://bit.ly/2xDvwLG ส่งแบบตอบรับ ภายในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ หอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โทรสาร ๐๕๖ ๒๑๙๑๐๐ ต่อ ๑๑๓๕ หรือมือถือ ๐๘ ๑๐๔๑ ๕๔๒๔ E-mail: nakhonsawanartculture@gmail.com

ประกาศเมื่อ
9 กรกฎาคม 2562
ประกาศโดย
นางสาวธนัชพร ด้วงสุวรรณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23