Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

การขยายเวลารับทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2563


ไฟล์แนบ

     r2r-2-63.pdf  
     aim-2-63.pdf  
     continue-2-63.pdf  
สถาบันวิจัยแลพัฒนา ได้จัดทำประกาศในการรับทุน ซึ่งหมดเขตรอบแรกในวันที่ 15 มิถุนายน 2562 เพื่อให้บุคคลากรของมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสในการเสนอขอทุนวิจัยเพิ่มมากขึ้น จึงขยายเวลา เป็น** วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 **

ประกาศเมื่อ
26 มิถุนายน 2562
ประกาศโดย
นางสาวบุษรินทร์ งิ้วราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23