Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

แจ้งเหตุไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยฯ ขัดข้อง ทำให้ระบบเครือข่ายใช้งานไม่ได้


ไฟล์แนบ

**บริเวณที่ได้รับผลกระทบ** - อาคาร2 อาคาร3 อาคาร4 อาคาร5 อาคาร7 อาคาร9 อาคาร10 และอาคาร12 - สำนักศิลปะวัฒนธรรม - กองพัฒนานักศึกษา - อาคารอัมรินทร์พิทักษ์ - หอพักนักศึกษาจีน

ประกาศเมื่อ
19 มิถุนายน 2562
ประกาศโดย
นายวิชชากร คูหาทอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23