Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ 5 รับตรงอิสระ


ไฟล์แนบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (ข้อเขียนและสัมภาษณ์) เฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2562 ได้แก่ 1. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา 2. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 3. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อมีสิทธิ์สอบคัดเลือก ดำเนินการดังต่อไปนี้ 1. อ่านประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (ข้อเขียนและสัมภาษณ์) --> https://bit.ly/2K9UvOV 2. ตรวจสอบรายชื่อและสถานที่สอบคัดเลือก --> https://bit.ly/2KbWIJp 3. เตรียมตัวสำหรับการสอบคัดเลือก สอบคัดเลือกในวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์

ประกาศเมื่อ
11 มิถุนายน 2562
ประกาศโดย
นายวิศรุต พัฒนพงษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23