Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

4 นักศึกษา มรนว. ได้รับรางวัลความประพฤติดี พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย


ไฟล์แนบ

     s__35815436.jpg  
     s__35815434.jpg  
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับการคัดเลือกเข้ารับ**รางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2562 จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์** โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี และมอบเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดีฯ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลาอบรมสงฆ์วัดสามพระยาวรวิหาร กรุงเทพมหานคร โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้รับรางวัลดังกล่าว จำนวน 4 คน ในครั้งนี้ 1. นายไตรรัตน์ชา สีทาโส ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ 2. นายผดุงเดช เรืองเถาะ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ 3. นายพุฒิพงศ์ สีหราช ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4. นายศิวกร ขวัญเผือก ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ประกาศเมื่อ
6 มิถุนายน 2562
ประกาศโดย
นายอภิชาติ จุมพล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23