Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวันแห่งความปลอดภัย ๒๕๖๒ (Safety Day 2019)


ไฟล์แนบ

จากนโยบายของสำนักงานวิจัยแห่งชาติได้เป็นหน่วยงานหลักดำเนินการผลักดันให้สังคมประเทศไทยเกิดความปลอดภัยตั้งแต่ในการดำเนินชีวิตประจำวันและรวมถึงการปฏิบัติงานต่างๆที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายขึ้น ผ่านโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการโดยเริ่มต้นจากส่วนของสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาและมีการดำเนินงานในรูปแบบจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ข่ายดูแลมหาวิทยาลัยลูกข่าย และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้ตอบรับเข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดยเป็นมหาวิทยาลัยลูกข่ายที่ได้รับการดูแลจากมหาวิทยาลัยนเรศวรซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแม่ข่าย และเพื่อให้นโยบายความปลอดภัยบรรลุวัตถุประสงค์ มหาวิทยาลัยแม่ข่ายจึงได้จัดโครงการสัปดาห์แห่งความปลอดภัย โดยมีกำหนดกิจกรรมย่อยที่มอบหมายให้มหาวิทยาลัยลูกข่ายดำเนินการจัดกิจกรรมวันแห่งปลอดภัย ๒๕๖๒ (Safety Day 2019) เพื่อเผยแพร่ความรู้ในการปฏิบัติตนเกี่ยวกับความปลอดภัยต่างๆสำหรับ นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรที่มีโอกาสเสี่ยงเกี่ยวข้องการเกิดอุบัติเหตุ สารเคมีที่อันตราย และอื่นๆที่มีโอกาสทำให้เกิดภัยได้ ซึ่งโครงการดังกล่าวจะประกอบไปด้วยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การประกวดการพูดประกอบสื่อ ภาพถ่าย ภาพอินโฟกราฟิก และการจัดนิทรรศการที่เกี่ยวกับความปลอดภัย เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและอาจารย์ จากสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รวมถึง นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี วันพุธที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

ประกาศเมื่อ
28 พฤษภาคม 2562
ประกาศโดย
นายอาทิตย์ แก้ววงษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23