Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ขอเชิญส่งบทความวิชาการ


ไฟล์แนบ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
**ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความวิชาการ** เกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานวิจัย ความรู้และวิทยาการทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร ออกแบบและงานสร้างสรรค์ **เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีงบประมาณ 2562** ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2562 [รายละเอียดเพิ่มเติม](http://ait.nsru.ac.th/technojournal.php)

ประกาศเมื่อ
13 พฤษภาคม 2562
ประกาศโดย
นางสาวเยาวเรศ ภูเมืองปาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23