Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

รศ.ดร.ธาตรี จีราพันธุ์ ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ


ไฟล์แนบ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ขอแสดงความยินดีกับ

รองศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี จีราพันธุ์

อาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
**ระดับ รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์**

ประกาศเมื่อ
1 พฤษภาคม 2562
ประกาศโดย
นางสาวเยาวเรศ ภูเมืองปาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23