Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ขอเชิญผู้ที่สนใจรักในงานศิลปะไทย เข้าร่วมโครงการอบรมระยะสั้น “การสร้างสรรค์งานหัวโขน” รุ่นที่ ๑ การเขียนหน้าโขน


ไฟล์แนบ

ขอเชิญ ครูศิลปะ อาจารย์ นักศึกษา ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจรักในงานศิลปะไทย เข้าร่วมโครงการอบรมระยะสั้น **“การสร้างสรรค์งานหัวโขน” รุ่นที่ ๑ การเขียนหน้าโขน ** เพื่อเรียนรู้ สืบสานงานประณีตศิลป์แบบไทย สู่การถ่ายทอด และการต่อยอดเชิงพาณิชย์ **ลักษณะกิจกรรม** การอบรมเชิงปฏิบัติการ เขียนหน้าโขน อบรมวันที่ ๑๕-๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ สมัครและส่งหลักฐานการชำระเงิน ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ **สิ่งที่ท่านจะได้รับ** หัวโขนเล็กแบบสำเร็จ พร้อมอุปกรณ์เขียนหน้าครบชุด คู่มือเอกสารการอบรม อย่างละเอียด พร้อมแนวทางการต่อยอดเชิงพาณิชย์ **รับเพียง ๒๐ ท่าน เท่านั้น ** ค่าอุปกรณ์ครบชุด ท่านละ ๑,๙๐๐ บาท พร้อมด้วย อาหารว่างและเครื่องดื่ม วันละ ๒ มื้อ อาหารกลางวัน วันละ ๑ มื้อ **ผู้สอนเป็นใคร ** อาจารย์นันชุลี กันเพ็ชร I อาจารย์สิตานัน กันเพ็ชร อาจารย์สำรวย งามนิยม I อาจารย์ธนกร หัสนัย ครูโขนและทีมงานกันเพ็ชรบ้านละคร อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ที่มีประสบการณ์เขียนหน้าโขนมากกว่า ๒๐ ปี พร้อมด้วยทีมวิทยากร ผศ.รพีพัฒน์ มั่นพรม และ นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ **สมัครเข้าและชำระเงินผ่านคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ** ธ.กรุงไทย เลขบัญชี. ๙๘๓ ๙ ๒๕๗๕๔ ๔ ชื่อบัญชี คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ ส่งหลักฐานการสมัครได้ทาง line ID : Krubee0429 **สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ** ผศ.รพีพัฒน์ มั่นพรม สาขาวิชาการออกแบบ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ๐๕๖ ๒๑๘๙๑๐๐-๒๙ ต่อ ๒๓๐๑ มือถือ.๐๙๑ ๘๓๗ ๕๙๒๗ Line ID : Krubee0429 **หมายเหตุ: **รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย (เบิกจ่ายจริง ตามระเบียบราชการ) มอบให้กับคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อใช้ในการบริหารการศึกษาต่อไป

ประกาศเมื่อ
1 พฤษภาคม 2562
ประกาศโดย
นายอภิชาติ จุมพล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23