Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หัวข้อ "การบริหารจัดการระบบเครือข่ายด้วย Pfsense"


ไฟล์แนบ

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "การบริหารจัดการระบบเครือข่ายด้วย Pfsense" (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย) ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2562 (เวลา 09.00 น.-16.00 น.) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Computer Training 1 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา (อาคาร 15) วิทยากรโดย นายภูริพัศ เหมือนทอง ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมผ่านระบบออนไลน์ที่ https://sites.google.com/nsru.ac.th/pfsense (รับจำนวน 25 คน) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-5621-9100 ต่อ 1502 หรือ 1525 กลุ่มงานวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประกาศเมื่อ
22 เมษายน 2562
ประกาศโดย
นายสุมนฒ์ จิรพัฒนพร

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23