Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2562


ไฟล์แนบ

**รับสมัคร นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)
ประจำปีการศึกษา 2562**

-หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต-
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 21 (จำนวนรับ 60 คน)
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รุ่นที่ 21 (สำหรับผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพครูแล้ว) (จำนวนรับ 20 คน)
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รุ่นที่ 21 (สำหรับผู้ที่ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู) (จำนวนรับ 30 คน)

สมัครได้ที่   [regis.nsru.ac.th](http://regis.nsru.ac.th) เริ่มรับสมัคร    20 เมษายน พ.ศ. 2562  ถึง  17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  

![](https://scontent.fbkk14-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/57591490_821170184887468_5805433291716689920_o.jpg?_nc_cat=100&_nc_oc=AQkEyTMYCvOMZPiP34ihbajaO-AfpmjF6dVjEUv1_pbSFEi4y-iYG1v918GoNFwiDH0&_nc_ht=scontent.fbkk14-1.fna&oh=f327ce94bfedb8e4e94ac45645056586&oe=5D2E0BF1)

ประกาศเมื่อ
18 เมษายน 2562
ประกาศโดย
นายวุฒิพงศ์ ฝ่ายอุปละ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23