Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ประกาศผลการเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562


ไฟล์แนบ

ตามที่ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กำหนดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 ในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 ผลการคัดเลือกประธานสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 คือ
**นายธนากร แหยมพันธ์**
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศเมื่อ
21 มีนาคม 2562
ประกาศโดย
นางสาวเยาวเรศ ภูเมืองปาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23