Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ประกาศ รายชือผู้ลงสมัครรับการคัดเลือกประธานสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562


ไฟล์แนบ

ตามที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กำหนดให้มีการรับสมัครประธานสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๗ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ นั้น บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว มีผู้สมัคร ดังต่อไปนี้ **หมายเลข ๑ นายธนากร แหยมพันธ์** จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน **และให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.– ๑๕.๐๐ น. ณ บริเวณ ชั้น ๑ อาคาร ๑๑ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม **

ประกาศเมื่อ
14 มีนาคม 2562
ประกาศโดย
นางสาวเยาวเรศ ภูเมืองปาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23