Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ขอเชิญชวนครู-อาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา หรือผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการมัคคุเทศก์น้อย...นำร้อยเรื่องเมืองสี่แคว


ไฟล์แนบ

ขอเชิญชวนครู-อาจารย์ นำนักเรียน-นักศึกษา หรือผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการ การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น "มัคคุเทศก์น้อย...นำร้อยเรื่องเมืองสี่แคว" ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชอนตะวัน อาคาร ๑๕ ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กำหนดการ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน ณ ห้องประชุมชอนตะวัน อาคาร ๑๕ ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิดโครงการ - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดี กล่าวเปิดโครงการ - อาจารย์ภาสกร วรอาจ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะฯ กล่าวรายงาน เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. การบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่..มัคคุเทศก์น้อย” โดย อาจารย์นวพร ละม้ายศรี สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เวลา ๑๐.๑๕ – ๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง เวลา ๑๐.๔๕ – ๑๒.๑๕ น. การบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพ ภาษาและท่าทางสำหรับมัคคุเทศก์น้อย” โดย อาจารย์นวพร ละม้ายศรี สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เวลา ๑๒.๑๕ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. การบรรยาย เรื่อง “ประวัติศาสตร์นครสวรรค์ สำหรับมัคคุเทศก์น้อย” โดย อาจารย์ทัศนีพร วิศาลสุวรรณกร สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง เวลา ๑๔.๔๕ – ๑๖.๑๕ น. การบรรยาย เรื่อง “ประวัติศาสตร์นครสวรรค์ สำหรับมัคคุเทศก์น้อย” (ต่อ) โดย อาจารย์ทัศนีพร วิศาลสุวรรณกร สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เวลา ๑๖.๑๕ – ๑๗.๐๐ น. สรุป อภิปรายและเสวนา เพื่อมอบใบความรู้ประกอบกิจกรรมของวันถัดไป วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน ณ ห้องประชุมชอนตะวัน อาคาร ๑๕ ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. การบรรยาย เรื่อง “มัคคุเทศก์น้อย..นำร้อยเรื่องเมืองสี่แคว” ณ ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา, ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์-เจ้าแม่ทับทิม และบึงบอระเพ็ด โดย นายวรากร สุนทรานุรักษ์ มัคคุเทศก์อิสระ และกรรมการสมาคมสุริยวุฒิศิลปะทัศนา อดีตมัคคุเทศก์ดีเด่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง เวลา ๑๐.๔๕ – ๑๒.๑๕ น. การบรรยาย เรื่อง “มัคคุเทศก์น้อย..นำร้อยเรื่องเมืองสี่แคว” (ต่อ) ณ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง, วัดคีรีวงศ์ ยอดเขาพระจุฬามณีเจดีย์ และหอชมเมือง โดย นายวรากร สุนทรานุรักษ์ มัคคุเทศก์อิสระ และกรรมการสมาคมสุริยวุฒิศิลปะทัศนา อดีตมัคคุเทศก์ดีเด่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๑๒.๑๕ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. การบรรยาย เรื่อง “แนวทางการเป็นมัคคุเทศก์น้อย” โดย นายวรากร สุนทรานุรักษ์ มัคคุเทศก์อิสระ และกรรมการสมาคมสุริยวุฒิศิลปะทัศนา อดีตมัคคุเทศก์ดีเด่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง เวลา ๑๔.๔๕ – ๑๖.๑๕ น. การบรรยาย เรื่อง “แนวทางการเป็นมัคคุเทศก์น้อย” (ต่อ) โดย นายวรากร สุนทรานุรักษ์ มัคคุเทศก์อิสระ และกรรมการสมาคมสุริยวุฒิศิลปะทัศนา อดีตมัคคุเทศก์ดีเด่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๑๖.๑๕ – ๑๖.๓๐ น. พิธีมอบเกียรติบัตร แก่มัคคุเทศก์น้อย และคณะครู-อาจารย์ผู้ควบคุม โดย ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับการจัดงานได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้ กำหนดการการจัดงาน - http://bit.ly/2BNOzFl แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ - https://bit.ly/2GpLU89

ประกาศเมื่อ
22 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศโดย
นางสาวธนัชพร ด้วงสุวรรณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23