Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)


ไฟล์แนบ

เพื่อให้ประชาชนรับทราบกระบวนการขั้นตอนการจัดการเลือกตั้ง และกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมตามแนวทางการปฏิรูปและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จึงได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ "คู่มือการเลือกตั้ง ส.ส." ซึ่งท่านสามารถเปิดดูได้ ดังไฟล์แนบในประกาศนี้

ประกาศเมื่อ
20 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศโดย
นายนภดล แข็งการนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23