Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน เข้าร่วม วันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน


ไฟล์แนบ

ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน เข้าร่วม วันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ************************ กำหนดการ เวลา ๐๙.๐๐ น. - คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา พร้อมกัน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เวลา ๐๙.๑๐ น. - ประธานในพิธี (โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์) ถึงหอประชุมฯ เวลา ๐๙.๑๙ น. - ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เบื้องหน้าโต๊ะหมู่บูชา - ประธานเดินขึ้นสู่เวที ถวายความเคารพ จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเดินไปเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ถวายความเคารพ - ประธานกล่าวถวายราชสดุดี - ประธานกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณ - ดนตรีบรรเลงและผู้ร่วมพิธีร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี - สมาทานเบญจศีล - พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา - เจ้าหน้าที่ เทียบจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม ๑๐ ชุด - พิธีกรกล่าวนำถวายจตุปัจจัยไทยธรรม - ประธานในพิธีและผู้มีเกียรติ ถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม - พิธีกรกล่าวคำถวายภัตตาหาร - พระสงฆ์ทั้งนั้น อนุโมทนา - ประธานในพิธี กรวดน้ำ - ประธานในพิธี กราบลาพระสงฆ์ และกราบลาพระรัตนตรัย เบื้องหน้าโต๊ะหมู่บูชา เวลา ๑๐.๓๐ น. - เสร็จพิธี ************************ หมายเหตุ การแต่งกาย - อธิการบดี : ชุดขาวปกติ - รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการ : (เสื้อเหลืองมหาวิทยาลัย) ราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมี ทั่วหล้า คณาจารย์ และบุคลากร - นักศึกษา : ชุดนักศึกษา ท่านสามารถดาวน์โหลดกำหนดการและแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ตามลิงค์ด้านล่างนี้ กำหนดการ - http://bit.ly/2Skp9cS แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ - http://bit.ly/2GvydED

ประกาศเมื่อ
8 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศโดย
นางสาวธนัชพร ด้วงสุวรรณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23