Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง กำหนดการเปลี่ยนสาขาวิชาของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑


ไฟล์แนบ

**ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง กำหนดการเปลี่ยนสาขาวิชาของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑** ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้ประกาศเรื่อง การเปลี่ยนสาขาวิชาของนักศึกษา ลงวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๐ โดยกำหนดเกณฑ์และวิธีการไปแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อยแล้วเสร็จสิ้นก่อนเปิดภาคการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๒ จึงกำหนดการเปลี่ยนสาขาวิชาของนักศึกษาดังเอกสารแนบท้ายนี้

ประกาศเมื่อ
17 มกราคม 2562
ประกาศโดย
นายวิศรุต พัฒนพงษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23