Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ร่างขอบเขตงาน(Terms of Reference:TOR)ก่อสร้างโรงเรียนสาธิต ตำบลนครสวรรค์ตกอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ครั้งที่ 2)


ไฟล์แนบ

     tor 2.pdf  

ประกาศเมื่อ
14 มกราคม 2562
ประกาศโดย
นางสาวรัตนาภรณ์ ปินใจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23