Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

แจ้งเปลี่ยนแปลง สถานที่สอบ Pretest TOEFL


ไฟล์แนบ

???????? ประกาศด่วน *** เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบ Pretest โครงการพัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ศตวรรษที่ 21 สำหับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ วันที่ 5-6 มกราคม 2562 จากเดิม ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี) เป็น ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (อำเภอเมือง)

ประกาศเมื่อ
4 มกราคม 2562
ประกาศโดย
นายธีรภัทร ปานพุ่ม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23