Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ประกาศ นักศึกษาสามารถรับวุฒิบัตรสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ ผ่านระบบออนไลน์ ได้แล้ววันนี้


ไฟล์แนบ

สอบผ่านก่อนวันที่ 4 เดือนมกราคม พ.ศ.2562
     นักศึกษาที่สอบผ่านให้นักศึกษาติดต่อขอรับวุฒิบัตร ได้ที่เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ **เหมือนเดิม** หากกรณีสูญหายให้นักศึกษายื่นคำร้องผ่านระบบสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ ได้ที่ URL : http://comqa.nsru.ac.th หลังจากที่ยื่นคำร้องผ่านระบบเรียบร้อย นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดไฟล์เป็น .PDF หรือพิมพ์ใบแทนวุฒิบัตรผ่านระบบออนไลน์ได้ทันที
---------------------------------------------------------------------------------------

สอบผ่านตั้งแต่วันที่ 4 เดือนมกราคม พ.ศ.2562 เป็นต้นไป
     นักศึกษาที่สอบผ่านประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์สามารถพิมพ์วุฒิบัตรรับรองความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ผ่านระบบออนไลน์ หากกรณีสูญหาย นักศึกษาสามารถพิมพ์วุฒิบัตรด้วยตนเองใหม่ได้ไม่ต้องยื่นคำร้องใด ๆ

ประกาศเมื่อ
3 มกราคม 2562
ประกาศโดย
นางดวงพร สีระวัตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23